ประกันสังคม

แจ้งแล้ว! กรณี จ่อยกเลิกโรงพยาบาลประกันสังคม 9 แห่ง

ประกันสังคม

ประกันสังคม แจงกรณี กทม. เตรียมยกเลิกโรงพยาบาลประกันสังคม 9 แห่ง ยืนยันยกเลิกโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะสิทธิ สปสช. เท่านั้น นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณี กทม. หารือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมยกเลิกสัญญา รพ.ประกันสังคม 9 แห่ง

ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป นั้น สำนักงานประกันสังคมได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นการยกเลิกการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการของโรงพยาบาลเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 9 แห่ง ในจำนวนนี้เป็นสถานพยาบาลประกันสังคม 8 แห่ง ได้แก่ 

  1. โรงพยาบาลมเหสักข์
  2. โรงพยาบาลบางนา 1
  3. โรงพยาบาลประชาพัฒน์
  4. โรงพยาบาลนวมินทร์
  5. โรงพยาบาลเพชรเวช
  6. โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา
  7. โรงพยาบาลบางมด
  8. โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

ส่วน โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2 ไม่ใช่ โรงพยาบาลในระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นการยกเลิกสัญญากับสิทธิ จาก สปสช. (สิทธิ 30 บาท) ไม่ได้กระทบสิทธิการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนแต่อย่างใด ในการนี้ เลขาธิการ สปส. ขอให้ผู้ประกันตนเชื่อมั่นการให้บริการทางการแพทย์ของ รพ.ในโครงการประกันสังคม ซึ่งในปี 2565 สำนักงานประกัน

สังคมมีสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน จำนวน 254 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 165 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 89 แห่ง ไว้คอยให้บริการผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ

ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เท่าเทียมมีคุณภาพ พร้อมรับคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุงการให้บริการ และพัฒนางานประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองดูแล เปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน หากผู้ประกันตนมีปัญหาข้อร้องเรียนสถานพยาบาลประกันสังคมรักษาไม่ดี สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนประกันสังคม 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกันสังคม จ่ายผ่านพร้อมเพย์ เริ่ม 12 กันยายน นี้

ประกันสังคม

ประกันสังคม จ่ายเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย ว่างงาน ผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่ม 12 ก.ย. นี้

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล ระบุ ประกันสังคม เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 และผู้มีสิทธิผ่านระบบพร้อมเพย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. นี้เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับสำนักงานประกันสังคมในการขอรับประโยชน์ทดแทน แต่ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

วันแม่ปีนี้ ( 2565 ) ประกันสังคม ตรวจสุขภาพเต้านม มะเร็งปากมดลูก ฟรี! เช็คเงื่อนไขเลย

ประกันสังคมตรวจฟรี

เนื่องในวันแม่ 2565 วันแม่ 12 สิงหาคม 2565 ตรวจสุขภาพเต้านม-มะเร็งปากมดลูกฟรี เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน เพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ตามเงื่อนไข-หลักเกณฑ์ที่กำหนด

เงื่อนไขหลักเกณฑ์มีดังนี้

1. คุณแม่เป็นผู้ประกันตน ม.33-ม.39 ที่มีสิทธิเจ็บป่วย

2. สถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

3. สถานพยาบาลเครือข่ายในโครงการประกันสังคม

4. สถานพยาบาลที่ทำข้อตกลง (MOU) เข้าร่วมในโครงการส่งเสริมสุขภาพ

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear เพื่อให้รู้ว่าเซลล์บริเวณปากมดลูกมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติหรือไม่

อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี

อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี

อายุตั้งแต่ 40-54 ปี ตรวจทุกปี

อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง