บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ ทะลุ 6 ล้านคน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เป็นที่สนใจของประชาชนอย่างมาก มรการเปิดเผยออกมาแล้วสำหรับยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ทะลุ 6 ล้านคนแล้ว แบ่งเป็นยอดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5 ล้านคน และหน่วยงานรับลงทะเบียน 1.5 ล้านคน นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 วันที่ 8 ก.ย. 65 พบว่า ณ เวลา 12.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 6,657,136 ราย โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,097,333 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 1,559,803 ราย

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจเพิ่มเติมสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน หรือ 2. ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65 เช่นเดียวกัน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง มาดูกัน!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนบัตรคนจน หรือ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ที่หน่วยรับลงทะเบียน โดยใช้แบบฟอร์มลงทะเบียนในรูปแบบกระดาษ หรือออฟไลน์ “คนโสด-มีครอบครัว-ผู้พิการ” ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และยื่นที่ไหน เรารวบรวมข้อมูลมาให้คุณแล้ว ครั้งนี้จะเป็นการกล่าวถึงการลงทะเบียนในรูปแบบฟอร์มกระดาษ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีครอบครัว 2. กลุ่มผู้ลงทะเบียนที่มีครอบครัว 3. กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการลงทะเบียนไว้ด้วยโดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียน (กระดาษ) ที่หน่วยรับลงทะเบียน (คลังจังหวัด/ที่ว่าการอำเภอ/สนง.เขต กทม./เมืองพัทยา/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.)

1. กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว * แบบฟอร์มลงทะเบียน * บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

2. กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว * แบบฟอร์มลงทะเบียน * บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) * พร้อมลงลายมือชื่อ * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร * พร้อมลงลายมือชื่อ * กรณีที่คู่สมรส และบุตรของผู้ลงทะเบียนเดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้ * แบบฟอร์มลงทะเบียน * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงลายมือชื่อ * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) * พร้อมลงลายมือชื่อ * สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร * พร้อมลงลายมือชื่อ * เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ * หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โครงการฯ) * บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) * สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

บัตรคนจน รอบใหม่มาแล้ว เปิดลงทะเบียน 5 ก.ย.-19 ต.ค. นี้!

บัตรคนจน

เคาะแล้ววันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ข้อสรุปการเปิดลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เพิ่มตั้งแต่ 5 ก.ย.-19 ต.ค. 65 รวมเป็นเวลา 45 วัน โดยมีเป้าหมายในการลงทะเบียน 15-16 ล้านคน จากเดิมที่มี 13 ล้านคน โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้จ่ายได้ช่วง ม.ค. 66

สำหรับการลงทะเบียน อำนวยความสะดวกผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นอกจากนี้ ยังมีสาขาของธนาคาร 3 แห่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่น อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สำนักงานเขตของ กทม.

ขณะเดียวกันจะมีการจ้างนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีงานทำ ประจำหน่วยลงทะเบียนตำบลละ 5 คน รวมทั้งหมด 3 หมื่นคน โดยกำหนดอัตราค่าจ้างระดับปริญญาตรี 15,000 บาท ปวส. 11,500 บาท และ ปวช. 9,500 บาท ใช้งบประมาณในการจ้างงานรวม 750 ล้านบาท รวมระยะเวลาการจ้างงาน 45 วัน อบรม 6 วัน

เมื่อมีการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยครั้งนี้จะนำระบบเอไอที่เชื่อมโยงกับ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ที่เข้ามาช่วยตรวจสอบคุณสมบัติเพิ่มเติม จาก 38 หน่วยงาน ของภาครัฐ โดยจะมีการจัดพิธีลงนาม ในวันที่ 16 สิงหาคมนี้